Fiyatlar

Tüketici Fiyatları Araştırması

Bilgi

Tüketici Fiyatları Araştırma Gurubu'nun (TFAG) amacı:

Çeşitli mal ve hizmet guruplarının fiyatlarını istatistiksel bilgi amaçlı olarak derlemektir.
Not:Lütfen herhangi bir ürün fiyatı hakkında bilgi sormayınız, değerlendirmelerimiz genel olarak yapılacaktır.

Blog Arşivi - Şubat, 2008

Tüketici fiyatları endeksi (Tüfe oranları)

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

Tüketici fiyat endeksini ifade eden TÜFE’de aylık değişim %1,81 olarak gerçekleşti. (Kasım 2007 tarihi itibariyle)

2007 yılı Ekim ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,98 artış gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle en yüksek aylık fiyat artışı giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %8,22 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşmiştir. Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %3,41, lokanta ve otellerde %1,54, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,02, konutta %0,65, eğlence ve kültürde %0,26, ev eşyasında %0,25, sağlıkta %0,07 artış, haberleşmede %-0,02, eğitimde %-0,19, ulaştırmada %-0,41 düşüş gerçekleşmiştir. Alkollü içecekler ve tütün grubunda değişim olmamıştır.

Yıllık bazda TÜFE’nin en çok arttığı harcama grubu gıda ve alkolsüz içecekler grubu oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış %14,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşmiştir. Alkollü içecekler ve tütün (%10,06), lokanta ve oteller (%9,73), konut (%8,30), eğitim (%6,07) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.

26 İstatistiki Bölge içinde en yüksek aylık artış TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde %2,58 olarak gerçekleşti.

NUTS2 düzeyinde 26 bölge içinde TÜFE’nin aylık bazda en yüksek artış gösterdiği bölge TR22 (Balıkesir, Çanakkale) (%2,58) olmuştur. Aralık ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%7,58) bölgesinde, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%9,75) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) (%10,51) bölgesinde gerçekleşmiştir.

Endekste kapsanan 447 maddeden 303’ünün fiyatı arttı.

2007 yılı Ekim ayında endekste kapsanan 447 maddeden; 76 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 303 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 68 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.


Fiyat Mekanizması

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

Fiyat ve fiyatlandırma mekanizmaları Serbest piyasa ekonomisinin işleyişini düzenler. Fiyat mekanizması, serbest pazar sistemin akli ve ahlaki mesnedidir. Kapitalist sistem, fiyat mekanizmasının doğru dürüst işlemesi halinde, kıt kaynakların sonsuz ihtiyaçlar arasında, milli geliri en çok arttıracak biçimde tahsis edileceğini ileri sürer. Kaynakların, milli geliri en çok arttıracak şekilde tahsisi sorununa bir başka çözüm sosyalistler tarafından geliştirilmiştir. Bunun adı da ‘merkezi planlama’ veya ‘hesaplama’dır.

Fiyat mekanizmasının, kendinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi, yani milli gelir artışının en yüksek seviyeye gelecek şekilde kaynak tahsislerini düzenleyebilmesi için, ‘olmazsa, olmaz koşul’ (sine qua non), piyasada ‘rekabet’in mevcut olmasıdır. Rekabet ile birlikte, fiyat istikrarı (enflasyonun yılda yüzde 3’ten az olması), kanun hakimiyeti ve demokrasinin işlerliği de yine fiyat mekanizmasının işlevini yerine getirmesi açısından vazgeçilmez ön koşullardır.

İktisat biliminde iki şeyin mümkün olmadığı yaşanan tecrübeler ile kanıtlanmıştır. Bunlardan biri ‘tam rekabet’ (perfect competition) diğeri ise ‘tam hesaplama’ (perfect computation) dır. Ayrıca hayatın kendisi, hem rekabeti hem de hesaplamaları bozacak dinamiklerle doludur. Dolayısı ile fiyat mekanizmasının işleyişini teminat altına almak için, rekabetin korunması ve hatta daha da mükemmel hale getirilmesi çalışmaları aralıksız olarak devam ettirilmelidir.

Tam rekabetin şöyle yapabiliriz; ‘Tek bir satıcı veya alıcının piyasaya girip çıkmasıyla, toplam arz veya talepte, piyasa fiyatını değiştirmeye yetecek kadar bir artış ve azalışın olmadığı ortamdır’. Toplam arz veya talepte kayda değer bir artış veya azalma olmaması, münferit firmanın kar maksimizasyonu modelinde ‘fiyat’ın ‘bağımsız değişken’ olması durumudur. Bu şekildeki bir piyasaya bir örnek olarak; Türkiye’deki ‘kestane kebabı’ piyasasını gösterebiliriz. Kestane kebabı piyasasında, tek bir tüketicinin veya üreticinin piyasaya girip çıkması ile, kestane kebabı fiyatlarını değiştirecek bir arz veya talep değişmesi oluşmaz.

İşletme ekonomisi; işletme idarecilerinin karlarını maksimize etmeye çalışacaklarını belirtmektedir. Rekabet ortamında yöneticiler satışları arttırmak amacı ile talebin fiyat esnekliğinden yararlanmak isteyecekler, bunun için fiyat kıracaklardır. Ancak, kestane kebabı piyasası kadar çok sayıda alıcı ve satıcının mevcut olmadığı bir pazarda bu fiyat derhal rakipleri karşılık vermeye mecbur edecek ve ortaya daha ucuz bir piyasa fiyatı çıkacaktır. Bu halde piyasa fiyatı, artık firmanın kar maksimizasyonu modelinde bağımsız değil bağımlı bir değişken durumuna gelmektedir. Firmalar, kırdıkları fiyatlar ile piyasa fiyatının altına girip, piyasa paylarını arttırma yerine, hem piyasa fiyatını düşürme hem de üstelik piyasa payını arttıramama gibi tuzağa düştüklerini anlayınca, belli bir oranda ‘fiyat rekabetinden’ vazgeçmektedirler. Bu olaya, rekabet dilinde ‘fiyat sabitleştirme’ (price fixing) denir. Fiyat sabitleştirme ve firmalar arası rekabeti fiyat dışı alanlara taşıma (reklama, kalite ve hizmete) , oligopolistik piyasalarda çok görülen bir uygulamadır.

Piyasalarda biribiriyle fiyat rekabetine giren ve bunu daha fazla kar etmek için yapan firmaların, birbirlerini nasıl karsızlığa ittiklerini tespit eden Nobel ödüllü matematikçi Robert Nash, ünlü ‘Nash Denklemini’ bundan yaklaşık 50 yıl önce formüle etmiştir.

Bu denkleme göre, oligopolistik piyasalarda belli ölçüler dışında ‘fiyat rekabeti’ oluşamaz. Bu da Türk piyasasında hususiyetle yoğunlaşma olan sektörlerde, fiyat rekabetinin ‘sektöre yeni oyuncu sokmama’ endişesi dışında oluşmadığını göstermektedir.

Firmaları, beraber ‘fiyat tespiti’ yapmaya iten gelişimi aşağıda bulacaksınız. Bunun için önce karar teorisinden yararlanarak, işletme kararlarının nasıl alındığını sonra da Oyun Teorisi yani Nash denkleminden yararlanarak, münferit karar alma sürecinin firmaları nasıl karsızlığa ittiği görülecektir. Münferit firmalar, fiyat rekabetinin kendilerini esas olarak karsızlığa götürdüğünü anlayınca ‘firmalar arası diyalog’ kendiliğinden oluşmakta ve fiyat belirleme ‘kolektif bir iş’ haline gelmektedir.

Karar teorisi karar alma sürecini 4 aşamaya böler; 1) Problemi tanımlama, 2) Birden fazla çözüm yolu tasarlama, 3) Tasarlanan çözüm yollarının muhtemel sonuçlarını tahmin etme, 4) Tahmin edilen sonuçları biribiriyle kıyaslayarak en ekonomik olanını seçme. Firmaların fiyat tespiti de bu yöntemle yapılır.

Oyun Teorisi, karar alıcıların kararlarını, rakiplerinin muhtemel kararlarını hesaba katarak oluşturduklarını söyler. O halde kararlar, ‘etki den çok tepki’ olarak oluşur. Şöyle ki, birinci oyuncunun (firmanın) ilk kararı (veya karşı tarafın beklentisi), ikinci oyuncunun (firmanın) ilk kararını belirler. İkinci oyuncunun ilk kararı ise, birinci oyuncunun ikinci kararını etkiler. Gerçekte her ‘birinci’ oyuncu diğer oyuncuya göre ‘ikinci’ oyuncudur. Diğer bir deyişle, oyuncuların eş zamanlı olarak aldıkları kararlar dahi, karşı tarafın alacağı tahmin edilen karara göre oluşur. Bu şekilde bir tarafın, diğerinin davranışı hakkındaki tahmini, karar alma sürecinde ‘en ekonomik olanı seçme’ de farklılaşma meydana getirir.

Bu etkileşimler sonucunda taraflar, eğer karşı tarafın kararını tahmin etmeye çalışmadan karar alacak olsay idi hangi kararı alacak idiyse onun ‘tersi’ kararı alır. Çünkü kıyaslamada, iki taraf için de ‘en iyi’ olmayan karar ‘en iyi’ imiş gibi görünür. Yukarıda açıklandığı üzere, ilk yıllarda belki böyle hareket eden münferit firmalar, izledikleri stratejinin onları zarara doğru ittiğinin bilincine varınca, ‘diyalog’ kendiliğinden oluşur ve fiyatlandırma açısından oligopolistik piyasa monopolistik bir hale dönüşür.
Kaynak: Ege Cansen – Hürriyet

Rekabet hukuku için bakınız:
Hukuki Net Ticaret ve Rekabet hukuku forumları ve ayrıca Rekabet hukuku


Ihracatta doğru fiyatlandırma politikaları

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

İhracı yapılacak malların dış piyasalarda pazarlama imkanını belirleyen önemli bir faktör malların fiyatlarıdır. Doğru bir fiyatlandırma politikası, piyasanın özelliklerine, rakiplerin piyasadaki konumlarına ve firmanın o ürün için katlanabildiği maliyete bağlıdır. Firmanın doğru bir fiyatlandırma stratejisi belirleyebilmesi için aşağıdaki sorular üzerinde durması gerekmektedir.

 1. Ihracatı düşünülen malın potansiyel pazardaki toplam talebi nedir?
 2. Talep fiyat değişiklikleri karşısında ne ölçüde etkilenmektedir?
 3. Düşük bir fiyat uygulaması, ürüne olan talebi arttıracak mıdır?
 4. Fiyat düşürüldüğünde, piyasadaki rakiplerin tepkisi ne olacaktır?
 5. Düşük bir fiyattan çok mal satmak mı, yoksa yüksek fiyattan daha az mal satmak mı karı maksimize edecektir?
 6. Başlangıçta düşük bir fiyatla piyasaya girmek, piyasada tutunabilmek için etkili olabilecek midir?
 7. Başlangıçta yüksek bir fiyat belirleyerek, piyasadaki mevcut kâr olanağını kısa sürede kullanmak, fiyatlandırma stratejisine uygun olacak mıdır?
 8. Düşük fiyat uygulaması, tüketicilerde kalite ve hizmetin yetersiz olduğu izlenimi bırakabilir mi?
 9. Firma gerektiğinde, dış pazarda daha düşük bir fiyat uygulayabilecek midir?

Firma, teklif öncesi genel bir değerlendirme yapabilmek amacıyla, yaptığı ihracat maliyet analizi çerçevesinde, baz fiyatları tesbit etmelidir. Bu fiyatlar doğrultusunda, alıcının önerdiği fiyat değerlendirilip, firma açısından en uygun olan teklif fiyatı belirlenebilir.

İhracatçıların, ihraç edecekleri malın potansiyel pazardaki gerçek satış fiyatlarını tahmin edebilmeleri için, yardımcı tablolar oluşturulabilir. Hedef pazarlardaki, muhtemel fiyatların tahmini, aynı zamanda ihracatçılara rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. İhracatçılarımızın bu fırsatı yakalayabilmeleri için özellikle uluslararası fiyatları bilmeleri ve günü gününe uluslararası borsalardan takip etmeleri gerekmektedir. Örneğin Almanya’ya satacağımız yaş-sebze ve meyveler için Hamburg halindeki fiyatların, buğday için Londra, New York borsaları, çay için Roterdam borsalarının takip edilmesi gerekecektir. Kaynak: Ihracaatdunyasicom


Ucuz fiyatlar ve etkileri nedir

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

En Ucuz fiyat nedir, etkileri nelerdir?

Müşterinin genel beklentisi her ne kadar daha ucuz fiyat daha iyi servis ve iyi kalite olsa da, fiyatlandırmaya sırf bir kar aracı olarak değil, aynı zamanda konumlandırma olarak da bakmak gerekir.

Ucuz fiyatlı ürünlerde dikkati çeken birkaç nokta:

Ürünün kalitesiyle ilgili olası tüketici algıları :
Tüketicinin algılaması şöyledir:

 1. Bu ürün diğerlerinden neden bu kadar ucuz?
 2. Hep kullandığım üründen memnunum; bu ürün ucuz ama bu ürüne güvenebilir miyim?

Firmalara ; Ucuz seven müşteri iyi midir?
Sattığınız mal veya hizmet sonrasında sırf ucuz olduğu için ürününüzü seçen bir müşteriye ne kadar güvenebilirsiniz. Bu tüketici büyük bir ihtimalle sizden daha ucuz fiyatları sunan ilk firmaya meyledecektir.

Firmalara ; Fiyatları aşağıda tutacak gücünüz var mı?
Eğer rakiplerden pay almaya başlıyorsanız, rakipler size reaksiyon gösterecektir. Sizin fiyatınıza inecek bir rakibe karşı daha ucuz bir fiyat sunabilecek misiniz?

Bir ürünü, firmayı seçmek için bir çok neden bulunmaktadır. Fiyat ve fiyatlandırma ise bunlardan sadece değerli olmayan birisidir. Kalitesi , yetkili teknik servis ağı , yetkili servisleri hızı , garanti kapsamı ve koşulları, kısacası satış sonrası hizmetleri bir satışı en değerli kılan etkendir.


Internet markaları modelleri ve fiyatları öğrenmek için en iyi kaynak

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

Yaklaşık binbeşyüz teknoloji firmasının pazarlama yönetimlerinden oluşan endüstri grubu CMO Council’in ikinci başkanı Chris Kenton ; “İnsanlar Internet’i sadece markalar hakkında bilgi toplamak için değil aynı zamanda, ürün seçimi, ürün çeşitleri ve fiyatları hakkında bilgi toplamak için de kullanıyorlar.” diyor .

Kenton’un belirttiği üzere, üçyüzden daha fazla kişiden oluşan bir anket çalışması yapıldı. Yaz Perakende Satış Akışkanlığı Raporu, Yahoo gurubu tarafından talep edildi ve CMO Konseyi ve ConsumerEdge Araştırma Grubu tarafından hazırlandı.

2005 yılı Haziran ayında, araştırmacılar BestBuy, CompUSA ve Circuit City mağazalarından elden alış-veriş yapan alıcı grubu ile anket doldurdular. Ortaya çıkan fikir, özellikle haziran ayının babalar günü, diploma törenleri nedeniyle elektronik hediyeler için yoğun bir ay olabileceğiydi.
Alışverişi yapan kişilere satın aldıkları ürünlerle ilgili olarak sorulanlar; alışverişlerinin çeşitli değişik bilgi kaynaklarından nasıl etkilendiği, bu ürünler için Web’de ne kadar zaman harcadıkları ve mağazaya girdiklerinde almaya karar verdikleri ürün ile ilgili bir değişiklik olup, olmadığı ile ilgiliydi.

Marka, Internet üzerinde araştırma yapanlar için, yapmayanlara göre daha büyük önem taşıyor. Sonuçta, tezgahtarlar en etkili bilgi kaynaklarıydılar; %49’u için ilk sırada onlar var. İkinci sırada alışverişe gidilen arkadaş vardı(%36); üçüncü aile ve arkadaşlardı(%33). Alışveriş yapanların sadece %21 için en etkili kaynak olan Internet beşinci sırada yer aldı. Dergi, televizyon ve radyo aldığı sadece %3-4’lük payla sonuncu sıradaydı.


Bu markaların reklamlarını almaya çalışan Yahoo için harika bir haber; analistlerle yapılan son konferansta, CFO Susan Decker, ek gelirin aslan payı hala geniş müşteri tabanlı iyi şirketlere gitmekte diye belirtiyor.

Bir Yahoo sözcüsü, Yahoo’nun marka reklamı veren müşterilerinin, insanların online ve offline alışverişteki davranışları arasındaki bağlantıyı anlamalarına yardımcı olmak için bu çalışmayı şirketin finanse ettiğini belirtiyor.

Çalışma, insanların Internet’teki bilgilere ne kadar güvendiklerini ve Internet’in hemen hemen arkadaşları ve aileleri kadar güvenilir bir kaynak olduğunu ortaya çıkardı. “Bir neden, iyi bir eğitime ve ürün hakkında bilgiye sahip birini online olarak bulma şansınızın günlük hayata oranla daha yüksek olması olabilir. Ateşli tüketicilerin kapısını tıklatabilirsiniz” diyor.

Kenton ; “Web araştırmalarını, insanların mağazaya gitmeden önce bilgi toplamak amacıyla yaptıkları görülüyor. Internet’i kullanmayanlar tezgahtarlardan internet kullananlara göre daha fazla etkileniyorlar.” ,
“Perakende satış çevreleri insanları etkilemek ve teşvik etmek için dikkatli bir biçimde inşa edilmiştir” diye işaret ediyor ve ekliyor: “Gözüken şu ki, insanlar online olarak araştırma yaptığında, verecekleri kararda değişik özellikleri eliyorlar. İnsanlar hala ürünleri gözleriyle görmek için mağazaya gitmek istiyorlar, fakat artık bu kararları hakkında etki altında kalmaya eskisi kadar müsait olmuyorlar.” diyor.

Satın alma kararlarında fiyatın etkisi sorulduğunda, Internet kullanıcıları için de kullanmayanlar için de fiyat önemli bir farkla en önemli etkendi (sırasıyla %69 ve % 63). İki grup için de mağaza personelini tanımak ikinci sırada geliyordu. Bununla birlikte, sadece online araştırma yapan kişiler markanın şöhretinden bahsediyordu, online looky-loos’un %38’i marka özelliklerinin bir etki olduğunu söylüyordu.

Kenton, “satın alma kararında mağazadaki aktivitelerin etkisinin en fazla olmasıyla birlikte, Internet’in de satın alma niyetinde ve marka hakkında bilgi sahibi olmada büyük etkisi olduğunu, bu çalışma gösterdi” diyor.
“Online , insanları markalar ile tanıştırıyor ve marka seçimi yapılmış oluyor. Mağazaya girdiklerinde, bu markalar akıllarında oluyor” diyor.
Web kullanıcıları için, en etkili siteler marka / şirket Web siteleri (%47), araştırma listeleri (%41) ve perakende satış siteleridir (%39). Sadece %11’i pankart reklamları etkili bir kaynak olarak buluyor.

Arama motorlarına bakılırsa, Yahoo ve Google arasındaki fark kapanıyor. Internet kullanıcıları ölçüm firması olan Nielsen/NetRatings’den alınan son sıralamaya göre, Google tüm konularda ki araştırmalara bakılırsa Yahoo’nun bu alandaki %23.3’lük payına karşın, %45.1’lik payı ile Yahoo’ya göre üstünlüğünü sürdürüyor. Fakat, alışveriş ile ilgili araştırmalarda, yine aynı firmanın sonuçlarına göre, Google bu alışveriş araştırmalarının %34’ünü yapmak için kullanılırken, Yahoo %32’si için kullanılıyor, ve bu fark ConsumerEdge’in söylediğine göre istatistiksel olarak çok önemli bir fark değil.

Bu Yahoo’nun alış-veriş tutkusuna odaklanmasının bir sonucu olabilir. Sunulanlar arasında Nisan 2005’te piyasaya giren GiftFinder’da var. Kasım 2004’te on-line alış veriş tutkunlarını ürün öznitelikleri hakkında daha detaylı bilgilendirmek için “tam tarama” adı verilen uygulamayı ekledi.

Kenton’a göre, anket gazetelerin çok spesifik bir rol üstlendiğini gösteriyor. Alış-veriş yapanlar ya gazeteleri ana etkileyici unsur olarak niteledi ya da hiç bahsetmediler bile.

“Radyo ve televizyonlar marka tanıtımlarını yönetirken, gazeteler mağaza trafiğine doğru soyutlanmış gözüküyor” diyor ve ekliyor: “Internet ise bunların hepsini yönetmekte.”


Cpu Fiyatları

Ekleyen admin * Şub 24th, 2008 | Kategori: Cpu'lar

Tüm CPU fiyatları, yeni CPU markaları ve Yeni Cpu modelleri : PC Bilgisayar , Notebook , Laptop’lar için kaliteli ve en ucuz CPU fiyatları ile P4 pentium cpu ve amd cpu işlemci fiyatları , Pentium P4 box cpu fiyatları,  amd box cpu fiyatları, intel işlemci  ve amd işlemci fiyatları aşağıdadır:

En uygun Cpu fiyatları listesi:

 • AMD CPU fiyatları listesi (+ KDV):
  AMD SEMPRON 2800+ 64 BIT 1.6 GHz L2 Cache 256 L1 Cache 128 SOCKET 754 Fiyatı : 47,84 USD
  AMD SEMPRON 3000+ 64 BIT 1.8 GHz L2 Cache 128 L1 Cache 128 SOCKET 754 Fiyatı : 57,04 USD
  AMD AMD SEMPRON 3000 AM2 SOKET 940 CPU Fiyatı : 58,88 USD
  AMD AMD SOCKET 940 3000 cpu Fiyatları : 78,20 USD
  AMD ATHLON 3200+ 64 BIT 2.0 GHz L2 Cache 512 L1 Cache 128 SOKET 939 Fiyatı : 86,48 USD
  AMD AMD SOCKET 940 3200 CPU Fiyatları : 91,08 USD
  AMD AMD SOCKET 940 3500 Cpu Fiyatı : 102,12 USD
  AMD ATHLON 3500+ 64 BIT 2.2 GHz L2 Cache 512 L1 Cache 128 SOKET 939 Fiyatı : 102,12 USD
  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ AM2 940 cpu Fiyatı : 173,88 USD
  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ AM2 940 CPU Fiyatı : 208,84 USD
  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ AM2 940 CPU Fiyatı : 273,24 USD
 • INTEL CPU fiyatları listesi (+ KDV):
  INTEL CELERON D 331 CPU 2.66GHz 256K 533MHz Soket LGA 775 Fiyatı : 51,52 USD
  INTEL CELERON D 351 CPU 3.2GHz 256K 533MHz Socket LGA 775 Fiyatı : 71,76 USD
  INTEL PENTIUM 4 506 CPU 2.66GHz 533MHz 1MB Cache Socket LGA775 Fiyatı : 76,36 USD
  INTEL INTEL PENTIUM 4 524 1MB CACHE 3.06GHz HT CPU Fiyatı : 81,88 USD
  INTEL PENTIUM D 805 CPU 2.66 GHz DUAL CORE 533 MHz 2 x 1 MB L2 Cache Fiyatı : 107,64 USD
  INTEL PENTIUM D 915 CPU 2.8 GHz DUAL CORE 800 MHz 2 x 2 MB L2 Cache Fiyatı : 151,80 USD
  INTEL INTEL PENTIUM D 945 3.4 GHZ 2X2MB CACHE 800 MHZ 65 NM CPU Fiyatı : 180,32 USD
  INTEL Core2 Duo E6300, 1.86 GHz, 64 Bit, 2 MB L2 Cache, 1066MHz, 65 Nm Fiyatı : 202,40 USD
  INTEL Core2 Duo E6400, 2.13 GHz, 64 Bit, 2 MB L2 Cache, 1066MHz, 65 Nm CPU Fiyatı : 244,72 USD
  INTEL Core2 Duo E6600, 2.40 GHz, 64 Bit, 4 MB L2 Cache, 1066MHz, 65 Nm CPU Fiyatları : 351,44 USD
  INTEL Core2 Duo E6700, 2.66 GHz, 64 Bit, 4 MB L2 Cache, 1066MHz, 65 Nm CPU Fiyatı : 582,36 USD

*** Cpu Satışımız yoktur , listedeki cpu satış fiyatları sadece bilgi amaçlıdır .


Cpu Fan Fiyatları

Ekleyen admin * Şub 24th, 2008 | Kategori: Cpu'lar

Cpu Fan fiyatları marka ve modele göre değişmektedir. Piyasada en ucuz cpu fan fiyatından en pahallısına kadar cpu fanı bulabilirsiniz.
Ortalama AMD cpu fan (işlemci fanı) – Intel CPU FAN fiyatları; En ucuz 5 dolar en yüksek 30 dolar civarlarındadır. Ancak ucuz cpu fanı kullanmanızı önermiyoruz. Zira işlemciyi soğutan ve performansını etkileyen en önemli şey soğutucu CPU FAN’ı dır.

Örnek cpu fan fiyatları ve malzemeleri:

EVERCOOL CPU FAN INTEL P4 775 SOCET 3.6 GHZ Fiyatı: 11,5 USD
EVERCOOL CPU FAN INTEL P4 775 SOCET 3.4 GHZ 8,25 USD
EVERCOOL CPU FAN AMD ATHLON 64 VE ALL DURON3400+ 12,75 USD
GLACIALTEC CPU FAN PRESCOTT LGA775 3.4GHZ(84W) 7,25 USD
GLACIALTEC CPU FAN PRESCOTT LGA775 3.4GHZ(84W) 7,25 USD
OEM CPU FAN AMD ATHLON 64 3400+ fiyatı : 6,5 USD
THERMALTAK OVR CPU AMD ATHLON 64 X2 -FX 939 -754, 38,5 USD
THERMALTAK 2 gr Yüksek ısılara dayanıklı, süper iletken thermal macun. 4,75 USD
THERMALTAK OVR CPU ICIN TERMAL MACUN 8,75 USD
THERMALTAK CPU Fan yüksek performanslı sessiz fan kontrolü ve 6 led ile şık görünüm 11,75 USD
ZALMAN OVR CPU FAN AMD754-939 INTEL-LGA 775-478 49,75 USD
ZALMAN OVR CPUFAN INTEL 775-478 AMD754-939-940 70,5 USD
ZALMAN OVR CPUFAN INTEL 775 AMD754-939-940 82 USD
ZALMAN CPU FAN YUKSEK PERFORMANSLI INTEL – AMD fiyatı: 13,75 USD
ZALMAN OVR CPUFAN P4(SC 775&478)-AMD SEMPRON 66 USD
ZALMAN OVR CPU IÇIN TERMAL MACUN 3,5 GRAM. 14,75 USD


Cpu nedir?

Ekleyen admin * Şub 24th, 2008 | Kategori: Cpu'lar

CPU nedir ? CPU nasıl çalışır ??

Işlemciler yani CPU ‘lar (Central Processing Unit – Merkezi işlem birimi), bilgisayarlarımızın temel parçasıdır. Bir sistemdeki herhangi bir parça ne işe yararsa yarasın mutlaka işlemciye bağımlı olarak çalışır. Klavyedeki tuşlara her basışınız, yaptığınız her fare hareketi bile bir şekilde işlemciye uğrar. Kullandığınız CPU herşeyden önce sisteminizin performansını ve kullanabileceğiniz işletim sistemlerini belirler. Hatta bilgisayar alırken ilk önce işlemciyi seçmeliyiz. AMD cpu ve Intel Cpu ise şu anda adeta savaşa girmiş durumdalar. Internette Amd CPU ve Intel CPU karşılaştırmaları ve Intel Amd farkları konuları almış başını gidiyor.

Hangi işlemci markasını veya modelini kullanırsanız kullanın çalışma prensibi aynıdır: Bir cpu elektriksel sinyalleri 0 ve 1 (ikili sistemle çalışan bilgisayarlarımız için anlamlı olan tek değerler) şeklinde alır ve verilen komuta göre bunları değiştirerek sonucu yine 0 ve 1 ‘lerden oluşan çıktılar halinde verir. Sinyal yollandığı zaman ilgili hatta bulunan voltaj o sinyalin değerini verir.
Işlemci aldığı sinyallere göre karar verip çıktı oluşturur. Karar verme işlemi her biri en az bir transistörden oluşan mantık kapılarında yapılır. Transistörler, girişlerine uygulanan akım kombinasyolarına göre devreyi açıp kapayabilen ve bu sayede de elektronik bir anahtar görevi gören yarı iletken devre elemanlarıdır. Modern CPU larda bu transistörlerden milyonlarca tanesi aynı anda çalışarak çok karmaşık mantık hesaplarını yapabilirler.


Boya Fiyatları

Ekleyen admin * Şub 24th, 2008 | Kategori: Boyalar

Tüm Boya fiyatları boya kimyasalında kullanılan kimyevi maddeler, su ve çeşitli kimyasalların yoğunluğu ve kalitesi ile doğrudan ilgilidir. Boya fiyatları ve maliyeti hesaplanırken bir birim boyada ne kadar su veya tiner kullanılacağını muhakkak bilmeniz gerekir. Toplam maliyet fiyatı ancak bu şekilde hesaplanabilir. Yoksa en ucuz fiyatlı boya satın almak toplam maliyette size pahalı fiyatlara malolabilir.

Boya fiyatlarına örnek olarak Meges marka boyaların fiyatları bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda listelenmiştir:

ATLANTIS PTFE Katkılı ipek mat Antibateriyel İç cephe boyası fiyatları 
2.5 lt 30,00    YTL
7.5 lt 89,00    YTL
15 lt 173,00    YTL
SİLİMAX Silikonlu İpek mat antibakteriyel İç Cephe boyası fiyatları 
3.500 kg 26,00    YTL
10 kg 74,00    YTL
20 kg 144,00    YTL
SİLİMAT Silikonlu mat antibakteriyel İç Cephe boya fiyatları 
2.5 lt 23,50    YTL
7.5 lt 67,50    YTL
15 lt 130,00    YTL
ROYAL Su Bazlı Yarı Mat İç Cephe Boyası fiyatları 
2.5 lt 31,80    YTL
7.5 lt 91,00    YTL
15 lt 176,00    YTL
PLASTIX MEGES PLASTİK Akrilik Kopolimer Esaslı İç Cephe Boya fiyatları 
0.750 lt 6,75    YTL
2.5 lt 18,80    YTL
7.5 lt 53,35    YTL
15 lt 101,80    YTL
TAVAN PLASTİK PVA (Kopolimer) Esaslı Tavan Astar Boyası fiyatları 
3.5 kg 10,50    YTL
10 kg 25,80    YTL
17.5 kg 48,50    YTL
MILLENNIUM PLASTİK Akrilik Kopolimer Esaslı Dahili Astar Boya fiyatları 
3.750 kg 13,00    YTL
10 kg 33,50    YTL
20 kg 65,00    YTL
MILLENNIUM TAVAN BOYASI Tavan Astar Boyası fiyatları 
4 kg 9,65    YTL
10 kg 21,90    YTL
20 kg 43,50    YTL
BINDER S Su Bazlı Şeffaf Astar fiyatları
4 lt 14,00    YTL
15 lt 49,00    YTL
SEMAKRİL 30 Vinil Kopolimer Esaslı (1×7) Astar fiyatları 
1 lt 9,40    YTL
4 lt 33,10    YTL
15 lt 119,60    YTL 
Ucuz ve ekonomik boyalar ve çeşitli markalar :

Boya çeşitleri :

 • Yağlı Boyalar
 • Saten Boyalar
 • Plastik Boya
 • Badana
 • Dış Cephe boyası
 • Su bazlı boyalar
 • Filli boya
 • Yarı Mat Sentetik Boyalar
 • Su esaslı boya
 • Silikon esaslı dış cephe boyaları
 • Antipas boyalar
 • Akıllı boya ışıkla kendini temizleyen mat iç cephe duvar boyası
 • Teflonlu dış cephe boyaları

İç ve Dış cephe Boya Markaları :

 • Ishakol boya ,
 • Marshall boya  ,
 • Betek boya,
 • Meges boya
 • Dyo boya,
 • Polisan boya.

Boru fiyatları

Ekleyen admin * Şub 24th, 2008 | Kategori: Borular

Ekonomik tüm boru markaları ve en ucuz boru fiyatları

Piyasadaki örnek boru fiyatları :

Marka ve model: Gardena 1346-20 Nakil Borusu 13 mm
*Micro-Drip-Sistemde merkesi ikmal hattı. *UV-stabilize ve ışık geçirmez. *Yer üstüne ve yer altına döşenebilir. *Rulo köşelenmiş 4-Renk-ürün-Askılı.
Marka: Gardena    
Piyasa Satış Fiyatları aralığı: 26.95 YTL – 30 YTL arası

Marka ve model: Gardena 1347-20 Nakil Borusu 13 mm
*Micro-Drip-Sistemde merkesi ikmal hattı. *UV-stabilize ve ışık geçirmez. *Yer üstüne ve yer altına döşenebilir. *Rulo köşelenmiş 4-Renk-ürün-Askılı.
Piyasa Satış Fiyatları aralığı: 75.10 – 78.00 YTL arası

Marka ve model: Gardena 8109-20 Comfort Sprey Sulama Borusu
*Comfort-Sulama borusu, yüksek menzilli sulama için idealdir. *Üç su fışkırtma biçimi : Duş fşkırma, damla püskürtme, tam fışkırma. *Rahat kullanım özellikli
Satış Fiyatı aralığı: 56.35 YTL – 60 YTL arası

Marka ve model: Gardena 8108-20 Comfort Çok Fonksiyonlu Sulama Borusu
*Genel sulama ve temizleme için yüksek menzilli Comfort-Sulama borusu. *Dört su fışkırtma biçimi : Duş fşkırma, damla fışkırma, tam fışkırma ve yassı.
Piyasa Satış Fiyatları: 63.95 YTL – 65 YTL arası

Boru çeşitleri :

 • Aleminyum boru
 • Saç boru
 • Spiral çelik boru
 • Polietilen çelik boru
 • Doğalgaz borusu
 • Polipropilen kaplama borular
 • Temiz Su Boruları
 • Boru ve Dirsekler
 • Rediksiyon borular
 • Plastik Boru
 • PVC boru
 • Atık su borusu
 • PEX-PPRC Isıtma Sistemi Borusu
 • PE Sulama ve Yağmurlama Boruları
 • PVC Pis Su Borusu
 • PVC Basınçlı Temiz Su Borusu
 • Kılıflı Boru (Mobil Sistem)