Fiyatlar

Tüketici Fiyatları Araştırması

Bilgi

Tüketici Fiyatları Araştırma Gurubu'nun (TFAG) amacı:

Çeşitli mal ve hizmet guruplarının fiyatlarını istatistiksel bilgi amaçlı olarak derlemektir.
Not:Lütfen herhangi bir ürün fiyatı hakkında bilgi sormayınız, değerlendirmelerimiz genel olarak yapılacaktır.

Bilgi Kategorisindeki bilgiler

Tüketici fiyatları endeksi (Tüfe oranları)

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

Tüketici fiyat endeksini ifade eden TÜFE’de aylık değişim %1,81 olarak gerçekleşti. (Kasım 2007 tarihi itibariyle)

2007 yılı Ekim ayında 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,98 artış gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle en yüksek aylık fiyat artışı giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %8,22 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşmiştir. Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %3,41, lokanta ve otellerde %1,54, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,02, konutta %0,65, eğlence ve kültürde %0,26, ev eşyasında %0,25, sağlıkta %0,07 artış, haberleşmede %-0,02, eğitimde %-0,19, ulaştırmada %-0,41 düşüş gerçekleşmiştir. Alkollü içecekler ve tütün grubunda değişim olmamıştır.

Yıllık bazda TÜFE’nin en çok arttığı harcama grubu gıda ve alkolsüz içecekler grubu oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış %14,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşmiştir. Alkollü içecekler ve tütün (%10,06), lokanta ve oteller (%9,73), konut (%8,30), eğitim (%6,07) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.

26 İstatistiki Bölge içinde en yüksek aylık artış TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde %2,58 olarak gerçekleşti.

NUTS2 düzeyinde 26 bölge içinde TÜFE’nin aylık bazda en yüksek artış gösterdiği bölge TR22 (Balıkesir, Çanakkale) (%2,58) olmuştur. Aralık ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%7,58) bölgesinde, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) (%9,75) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) (%10,51) bölgesinde gerçekleşmiştir.

Endekste kapsanan 447 maddeden 303’ünün fiyatı arttı.

2007 yılı Ekim ayında endekste kapsanan 447 maddeden; 76 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 303 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 68 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.


Fiyat Mekanizması

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

Fiyat ve fiyatlandırma mekanizmaları Serbest piyasa ekonomisinin işleyişini düzenler. Fiyat mekanizması, serbest pazar sistemin akli ve ahlaki mesnedidir. Kapitalist sistem, fiyat mekanizmasının doğru dürüst işlemesi halinde, kıt kaynakların sonsuz ihtiyaçlar arasında, milli geliri en çok arttıracak biçimde tahsis edileceğini ileri sürer. Kaynakların, milli geliri en çok arttıracak şekilde tahsisi sorununa bir başka çözüm sosyalistler tarafından geliştirilmiştir. Bunun adı da ‘merkezi planlama’ veya ‘hesaplama’dır.

Fiyat mekanizmasının, kendinden beklenen işlevi yerine getirebilmesi, yani milli gelir artışının en yüksek seviyeye gelecek şekilde kaynak tahsislerini düzenleyebilmesi için, ‘olmazsa, olmaz koşul’ (sine qua non), piyasada ‘rekabet’in mevcut olmasıdır. Rekabet ile birlikte, fiyat istikrarı (enflasyonun yılda yüzde 3’ten az olması), kanun hakimiyeti ve demokrasinin işlerliği de yine fiyat mekanizmasının işlevini yerine getirmesi açısından vazgeçilmez ön koşullardır.

İktisat biliminde iki şeyin mümkün olmadığı yaşanan tecrübeler ile kanıtlanmıştır. Bunlardan biri ‘tam rekabet’ (perfect competition) diğeri ise ‘tam hesaplama’ (perfect computation) dır. Ayrıca hayatın kendisi, hem rekabeti hem de hesaplamaları bozacak dinamiklerle doludur. Dolayısı ile fiyat mekanizmasının işleyişini teminat altına almak için, rekabetin korunması ve hatta daha da mükemmel hale getirilmesi çalışmaları aralıksız olarak devam ettirilmelidir.

Tam rekabetin şöyle yapabiliriz; ‘Tek bir satıcı veya alıcının piyasaya girip çıkmasıyla, toplam arz veya talepte, piyasa fiyatını değiştirmeye yetecek kadar bir artış ve azalışın olmadığı ortamdır’. Toplam arz veya talepte kayda değer bir artış veya azalma olmaması, münferit firmanın kar maksimizasyonu modelinde ‘fiyat’ın ‘bağımsız değişken’ olması durumudur. Bu şekildeki bir piyasaya bir örnek olarak; Türkiye’deki ‘kestane kebabı’ piyasasını gösterebiliriz. Kestane kebabı piyasasında, tek bir tüketicinin veya üreticinin piyasaya girip çıkması ile, kestane kebabı fiyatlarını değiştirecek bir arz veya talep değişmesi oluşmaz.

İşletme ekonomisi; işletme idarecilerinin karlarını maksimize etmeye çalışacaklarını belirtmektedir. Rekabet ortamında yöneticiler satışları arttırmak amacı ile talebin fiyat esnekliğinden yararlanmak isteyecekler, bunun için fiyat kıracaklardır. Ancak, kestane kebabı piyasası kadar çok sayıda alıcı ve satıcının mevcut olmadığı bir pazarda bu fiyat derhal rakipleri karşılık vermeye mecbur edecek ve ortaya daha ucuz bir piyasa fiyatı çıkacaktır. Bu halde piyasa fiyatı, artık firmanın kar maksimizasyonu modelinde bağımsız değil bağımlı bir değişken durumuna gelmektedir. Firmalar, kırdıkları fiyatlar ile piyasa fiyatının altına girip, piyasa paylarını arttırma yerine, hem piyasa fiyatını düşürme hem de üstelik piyasa payını arttıramama gibi tuzağa düştüklerini anlayınca, belli bir oranda ‘fiyat rekabetinden’ vazgeçmektedirler. Bu olaya, rekabet dilinde ‘fiyat sabitleştirme’ (price fixing) denir. Fiyat sabitleştirme ve firmalar arası rekabeti fiyat dışı alanlara taşıma (reklama, kalite ve hizmete) , oligopolistik piyasalarda çok görülen bir uygulamadır.

Piyasalarda biribiriyle fiyat rekabetine giren ve bunu daha fazla kar etmek için yapan firmaların, birbirlerini nasıl karsızlığa ittiklerini tespit eden Nobel ödüllü matematikçi Robert Nash, ünlü ‘Nash Denklemini’ bundan yaklaşık 50 yıl önce formüle etmiştir.

Bu denkleme göre, oligopolistik piyasalarda belli ölçüler dışında ‘fiyat rekabeti’ oluşamaz. Bu da Türk piyasasında hususiyetle yoğunlaşma olan sektörlerde, fiyat rekabetinin ‘sektöre yeni oyuncu sokmama’ endişesi dışında oluşmadığını göstermektedir.

Firmaları, beraber ‘fiyat tespiti’ yapmaya iten gelişimi aşağıda bulacaksınız. Bunun için önce karar teorisinden yararlanarak, işletme kararlarının nasıl alındığını sonra da Oyun Teorisi yani Nash denkleminden yararlanarak, münferit karar alma sürecinin firmaları nasıl karsızlığa ittiği görülecektir. Münferit firmalar, fiyat rekabetinin kendilerini esas olarak karsızlığa götürdüğünü anlayınca ‘firmalar arası diyalog’ kendiliğinden oluşmakta ve fiyat belirleme ‘kolektif bir iş’ haline gelmektedir.

Karar teorisi karar alma sürecini 4 aşamaya böler; 1) Problemi tanımlama, 2) Birden fazla çözüm yolu tasarlama, 3) Tasarlanan çözüm yollarının muhtemel sonuçlarını tahmin etme, 4) Tahmin edilen sonuçları biribiriyle kıyaslayarak en ekonomik olanını seçme. Firmaların fiyat tespiti de bu yöntemle yapılır.

Oyun Teorisi, karar alıcıların kararlarını, rakiplerinin muhtemel kararlarını hesaba katarak oluşturduklarını söyler. O halde kararlar, ‘etki den çok tepki’ olarak oluşur. Şöyle ki, birinci oyuncunun (firmanın) ilk kararı (veya karşı tarafın beklentisi), ikinci oyuncunun (firmanın) ilk kararını belirler. İkinci oyuncunun ilk kararı ise, birinci oyuncunun ikinci kararını etkiler. Gerçekte her ‘birinci’ oyuncu diğer oyuncuya göre ‘ikinci’ oyuncudur. Diğer bir deyişle, oyuncuların eş zamanlı olarak aldıkları kararlar dahi, karşı tarafın alacağı tahmin edilen karara göre oluşur. Bu şekilde bir tarafın, diğerinin davranışı hakkındaki tahmini, karar alma sürecinde ‘en ekonomik olanı seçme’ de farklılaşma meydana getirir.

Bu etkileşimler sonucunda taraflar, eğer karşı tarafın kararını tahmin etmeye çalışmadan karar alacak olsay idi hangi kararı alacak idiyse onun ‘tersi’ kararı alır. Çünkü kıyaslamada, iki taraf için de ‘en iyi’ olmayan karar ‘en iyi’ imiş gibi görünür. Yukarıda açıklandığı üzere, ilk yıllarda belki böyle hareket eden münferit firmalar, izledikleri stratejinin onları zarara doğru ittiğinin bilincine varınca, ‘diyalog’ kendiliğinden oluşur ve fiyatlandırma açısından oligopolistik piyasa monopolistik bir hale dönüşür.
Kaynak: Ege Cansen – Hürriyet

Rekabet hukuku için bakınız:
Hukuki Net Ticaret ve Rekabet hukuku forumları ve ayrıca Rekabet hukuku


Ihracatta doğru fiyatlandırma politikaları

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

İhracı yapılacak malların dış piyasalarda pazarlama imkanını belirleyen önemli bir faktör malların fiyatlarıdır. Doğru bir fiyatlandırma politikası, piyasanın özelliklerine, rakiplerin piyasadaki konumlarına ve firmanın o ürün için katlanabildiği maliyete bağlıdır. Firmanın doğru bir fiyatlandırma stratejisi belirleyebilmesi için aşağıdaki sorular üzerinde durması gerekmektedir.

 1. Ihracatı düşünülen malın potansiyel pazardaki toplam talebi nedir?
 2. Talep fiyat değişiklikleri karşısında ne ölçüde etkilenmektedir?
 3. Düşük bir fiyat uygulaması, ürüne olan talebi arttıracak mıdır?
 4. Fiyat düşürüldüğünde, piyasadaki rakiplerin tepkisi ne olacaktır?
 5. Düşük bir fiyattan çok mal satmak mı, yoksa yüksek fiyattan daha az mal satmak mı karı maksimize edecektir?
 6. Başlangıçta düşük bir fiyatla piyasaya girmek, piyasada tutunabilmek için etkili olabilecek midir?
 7. Başlangıçta yüksek bir fiyat belirleyerek, piyasadaki mevcut kâr olanağını kısa sürede kullanmak, fiyatlandırma stratejisine uygun olacak mıdır?
 8. Düşük fiyat uygulaması, tüketicilerde kalite ve hizmetin yetersiz olduğu izlenimi bırakabilir mi?
 9. Firma gerektiğinde, dış pazarda daha düşük bir fiyat uygulayabilecek midir?

Firma, teklif öncesi genel bir değerlendirme yapabilmek amacıyla, yaptığı ihracat maliyet analizi çerçevesinde, baz fiyatları tesbit etmelidir. Bu fiyatlar doğrultusunda, alıcının önerdiği fiyat değerlendirilip, firma açısından en uygun olan teklif fiyatı belirlenebilir.

İhracatçıların, ihraç edecekleri malın potansiyel pazardaki gerçek satış fiyatlarını tahmin edebilmeleri için, yardımcı tablolar oluşturulabilir. Hedef pazarlardaki, muhtemel fiyatların tahmini, aynı zamanda ihracatçılara rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. İhracatçılarımızın bu fırsatı yakalayabilmeleri için özellikle uluslararası fiyatları bilmeleri ve günü gününe uluslararası borsalardan takip etmeleri gerekmektedir. Örneğin Almanya’ya satacağımız yaş-sebze ve meyveler için Hamburg halindeki fiyatların, buğday için Londra, New York borsaları, çay için Roterdam borsalarının takip edilmesi gerekecektir. Kaynak: Ihracaatdunyasicom


Ucuz fiyatlar ve etkileri nedir

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

En Ucuz fiyat nedir, etkileri nelerdir?

Müşterinin genel beklentisi her ne kadar daha ucuz fiyat daha iyi servis ve iyi kalite olsa da, fiyatlandırmaya sırf bir kar aracı olarak değil, aynı zamanda konumlandırma olarak da bakmak gerekir.

Ucuz fiyatlı ürünlerde dikkati çeken birkaç nokta:

Ürünün kalitesiyle ilgili olası tüketici algıları :
Tüketicinin algılaması şöyledir:

 1. Bu ürün diğerlerinden neden bu kadar ucuz?
 2. Hep kullandığım üründen memnunum; bu ürün ucuz ama bu ürüne güvenebilir miyim?

Firmalara ; Ucuz seven müşteri iyi midir?
Sattığınız mal veya hizmet sonrasında sırf ucuz olduğu için ürününüzü seçen bir müşteriye ne kadar güvenebilirsiniz. Bu tüketici büyük bir ihtimalle sizden daha ucuz fiyatları sunan ilk firmaya meyledecektir.

Firmalara ; Fiyatları aşağıda tutacak gücünüz var mı?
Eğer rakiplerden pay almaya başlıyorsanız, rakipler size reaksiyon gösterecektir. Sizin fiyatınıza inecek bir rakibe karşı daha ucuz bir fiyat sunabilecek misiniz?

Bir ürünü, firmayı seçmek için bir çok neden bulunmaktadır. Fiyat ve fiyatlandırma ise bunlardan sadece değerli olmayan birisidir. Kalitesi , yetkili teknik servis ağı , yetkili servisleri hızı , garanti kapsamı ve koşulları, kısacası satış sonrası hizmetleri bir satışı en değerli kılan etkendir.


Internet markaları modelleri ve fiyatları öğrenmek için en iyi kaynak

Ekleyen admin * Şub 26th, 2008 | Kategori: Bilgi

Yaklaşık binbeşyüz teknoloji firmasının pazarlama yönetimlerinden oluşan endüstri grubu CMO Council’in ikinci başkanı Chris Kenton ; “İnsanlar Internet’i sadece markalar hakkında bilgi toplamak için değil aynı zamanda, ürün seçimi, ürün çeşitleri ve fiyatları hakkında bilgi toplamak için de kullanıyorlar.” diyor .

Kenton’un belirttiği üzere, üçyüzden daha fazla kişiden oluşan bir anket çalışması yapıldı. Yaz Perakende Satış Akışkanlığı Raporu, Yahoo gurubu tarafından talep edildi ve CMO Konseyi ve ConsumerEdge Araştırma Grubu tarafından hazırlandı.

2005 yılı Haziran ayında, araştırmacılar BestBuy, CompUSA ve Circuit City mağazalarından elden alış-veriş yapan alıcı grubu ile anket doldurdular. Ortaya çıkan fikir, özellikle haziran ayının babalar günü, diploma törenleri nedeniyle elektronik hediyeler için yoğun bir ay olabileceğiydi.
Alışverişi yapan kişilere satın aldıkları ürünlerle ilgili olarak sorulanlar; alışverişlerinin çeşitli değişik bilgi kaynaklarından nasıl etkilendiği, bu ürünler için Web’de ne kadar zaman harcadıkları ve mağazaya girdiklerinde almaya karar verdikleri ürün ile ilgili bir değişiklik olup, olmadığı ile ilgiliydi.

Marka, Internet üzerinde araştırma yapanlar için, yapmayanlara göre daha büyük önem taşıyor. Sonuçta, tezgahtarlar en etkili bilgi kaynaklarıydılar; %49’u için ilk sırada onlar var. İkinci sırada alışverişe gidilen arkadaş vardı(%36); üçüncü aile ve arkadaşlardı(%33). Alışveriş yapanların sadece %21 için en etkili kaynak olan Internet beşinci sırada yer aldı. Dergi, televizyon ve radyo aldığı sadece %3-4’lük payla sonuncu sıradaydı.


Bu markaların reklamlarını almaya çalışan Yahoo için harika bir haber; analistlerle yapılan son konferansta, CFO Susan Decker, ek gelirin aslan payı hala geniş müşteri tabanlı iyi şirketlere gitmekte diye belirtiyor.

Bir Yahoo sözcüsü, Yahoo’nun marka reklamı veren müşterilerinin, insanların online ve offline alışverişteki davranışları arasındaki bağlantıyı anlamalarına yardımcı olmak için bu çalışmayı şirketin finanse ettiğini belirtiyor.

Çalışma, insanların Internet’teki bilgilere ne kadar güvendiklerini ve Internet’in hemen hemen arkadaşları ve aileleri kadar güvenilir bir kaynak olduğunu ortaya çıkardı. “Bir neden, iyi bir eğitime ve ürün hakkında bilgiye sahip birini online olarak bulma şansınızın günlük hayata oranla daha yüksek olması olabilir. Ateşli tüketicilerin kapısını tıklatabilirsiniz” diyor.

Kenton ; “Web araştırmalarını, insanların mağazaya gitmeden önce bilgi toplamak amacıyla yaptıkları görülüyor. Internet’i kullanmayanlar tezgahtarlardan internet kullananlara göre daha fazla etkileniyorlar.” ,
“Perakende satış çevreleri insanları etkilemek ve teşvik etmek için dikkatli bir biçimde inşa edilmiştir” diye işaret ediyor ve ekliyor: “Gözüken şu ki, insanlar online olarak araştırma yaptığında, verecekleri kararda değişik özellikleri eliyorlar. İnsanlar hala ürünleri gözleriyle görmek için mağazaya gitmek istiyorlar, fakat artık bu kararları hakkında etki altında kalmaya eskisi kadar müsait olmuyorlar.” diyor.

Satın alma kararlarında fiyatın etkisi sorulduğunda, Internet kullanıcıları için de kullanmayanlar için de fiyat önemli bir farkla en önemli etkendi (sırasıyla %69 ve % 63). İki grup için de mağaza personelini tanımak ikinci sırada geliyordu. Bununla birlikte, sadece online araştırma yapan kişiler markanın şöhretinden bahsediyordu, online looky-loos’un %38’i marka özelliklerinin bir etki olduğunu söylüyordu.

Kenton, “satın alma kararında mağazadaki aktivitelerin etkisinin en fazla olmasıyla birlikte, Internet’in de satın alma niyetinde ve marka hakkında bilgi sahibi olmada büyük etkisi olduğunu, bu çalışma gösterdi” diyor.
“Online , insanları markalar ile tanıştırıyor ve marka seçimi yapılmış oluyor. Mağazaya girdiklerinde, bu markalar akıllarında oluyor” diyor.
Web kullanıcıları için, en etkili siteler marka / şirket Web siteleri (%47), araştırma listeleri (%41) ve perakende satış siteleridir (%39). Sadece %11’i pankart reklamları etkili bir kaynak olarak buluyor.

Arama motorlarına bakılırsa, Yahoo ve Google arasındaki fark kapanıyor. Internet kullanıcıları ölçüm firması olan Nielsen/NetRatings’den alınan son sıralamaya göre, Google tüm konularda ki araştırmalara bakılırsa Yahoo’nun bu alandaki %23.3’lük payına karşın, %45.1’lik payı ile Yahoo’ya göre üstünlüğünü sürdürüyor. Fakat, alışveriş ile ilgili araştırmalarda, yine aynı firmanın sonuçlarına göre, Google bu alışveriş araştırmalarının %34’ünü yapmak için kullanılırken, Yahoo %32’si için kullanılıyor, ve bu fark ConsumerEdge’in söylediğine göre istatistiksel olarak çok önemli bir fark değil.

Bu Yahoo’nun alış-veriş tutkusuna odaklanmasının bir sonucu olabilir. Sunulanlar arasında Nisan 2005’te piyasaya giren GiftFinder’da var. Kasım 2004’te on-line alış veriş tutkunlarını ürün öznitelikleri hakkında daha detaylı bilgilendirmek için “tam tarama” adı verilen uygulamayı ekledi.

Kenton’a göre, anket gazetelerin çok spesifik bir rol üstlendiğini gösteriyor. Alış-veriş yapanlar ya gazeteleri ana etkileyici unsur olarak niteledi ya da hiç bahsetmediler bile.

“Radyo ve televizyonlar marka tanıtımlarını yönetirken, gazeteler mağaza trafiğine doğru soyutlanmış gözüküyor” diyor ve ekliyor: “Internet ise bunların hepsini yönetmekte.”


Deneme fiyatları

Ekleyen admin * Şub 24th, 2008 | Kategori: Bilgi

Böyle bir denemeyi yapmak zorunda kalıp, daha sonra aradan aylar geçip, 21.11.2008 tarihinde sayfanın boş olduğunu görünce üzüldük.  Hemen içine bu özürü yazarak durumu bildirmek istedik.

Madem böyle bir sayfa oluşturduk, buraya yararlı bazı bilgileri eklemekte sakınca görmüyoruz.

Siteyi kullanmak ve hızlı şekilde bilgi almak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

1- Kategoriler: Kategorilerde ürün sınıfları yazmakta. Bu sınıfların içine girip, konu ile ilgili yazılara ve karşılaştırma amacı ile benzer ve ilişkili marka sayfalarına müracaat edebilirsiniz.

2- Etiketler (Tag’lar): Etiketler kısmından sizin için etiketlendiriğimiz fiyat araştırmalarına konu materyaller hakkında kaç sayfa var öğrenebilirsiniz. Mesela Beko markasını ele alalım. Beko hem bilgisayar hem klima üretiyor. Beko isimli etikete tıkladığınızda Beko markasının sitede yayınlanmış tüm ürünlerine ve varsa fiyatlarına ulaşabiliyorsunuz.

3- Arama kutusu: En çok kullanılan yöntem olan site arama motoru sayesinde aradığınız terime veya cümleye ulaşabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki açıklamaları denemeniz için bu sayfa etiketlenmiş, bilgi kategorisinde yayınlanmış ve etiket, deneme, fiyatları, sayfası, site kullanım şeklinde etiketlenmiştir. Dilerseniz bilgi kategorisinden, dilerseniz arama motorumuzdan, dilerseniz de etiketlerdeki örneğin deneme tagından bu sayfaya ulaşabilirsiniz…


Merhaba dünya!

Ekleyen admin * Şub 24th, 2008 | Kategori: Bilgi

FIYATLARINFO sitesine hoş geldiniz. Bu bizim ilk yazımız. Bu itibarla siteden yararlanacaklara merhaba demek için bu sayfayı oluşturduk…

Bu blog sayesinde fiyat araştırmaları ve bunların neticlerine ulaşacaksınız.

Tüketici fiyatları araştırması gurubu olarak yaptığımız araştırmaların birkaç yararına değinmek istiyoruz:

1- Güncel fiyatları tespit edebilmek,

2- Markalar arasında kalite kıyaslaması değil, fiyatları bazında karşılaştırma yapılmasını sağlamak

3- Tüketici hakları ve tüketici hukuk konusunda işbu mukayeseleri yaparak, tüketicinin iyi ve kaliteli malı ucuz veyahut avantajlı şekilde edinebilmesine yardımcı olmak…

Diğer site hedefleri ve amaçlarımız için sayfa üstündeki HAKKINDA sayfasını okuyabilir, yorum ve yeni fiyat eklemelerinizle siteye katkıda bulunabilirsiniz…

TFAG Yönetimi…